Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.


Loading...

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing en strekking van de algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Consul Infra Group B.V. en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende, begeleidende als uitvoerende aard.

2. Tenzij anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen van Consul Infra Group B.V. en haar opdrachtgevers.

3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend, indien deze schriftelijk door Consul Infra Group B.V. zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht.

4. In geval van tegenstrijdigheid met algemene voorwaarden van de opdrachtgever, gelden de algemene voorwaarden van Consul Infra Group B.V., tenzij incidenteel anders overeengekomen met Consul Infra Group B.V..

 Artikel 2. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege Consul Infra Group B.V. zijn gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden.               

2. Indien Consul Infra Group B.V. op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Consul Infra Group B.V. de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Consul Infra Group B.V. Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóórdat Consul Infra Group B.V. de feitelijke opdracht kan starten.

 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Consul Infra Group B.V. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Consul Infra Group B.V. geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.

4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

5. Consul Infra Group B.V. is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van Consul Infra Group B.V. - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Consul Infra Group B.V. voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 3. Prijzen

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.

2. Consul Infra Group B.V. heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het CBS prijsindexcijfer.

3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen heeft Consul Infra Group B.V. het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen. 

 4. De in de (bouw) ramingen, adviezen en rapportages genoemde prijzen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken, deze prijzen indicatief en kan Opdrachtgever er geen rechten aan ontlenen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 

5. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aan te wijzen bankrekening te geschieden.

 2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is Opdrachtgever - zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

3. Indien Consul Infra Group B.V. tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

 Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient Consul Infra Group B.V. van alle relevante projectinformatie te voorzien die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het project tijdens de werkzaamheden voor Consul Infra Group B.V. toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de

 werkzaamheden mogelijk is. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Opdrachtgever aan Consul Infra Group B.V. het annuleringstarief verschuldigd. 

3. Indien sprake is van locatie-inventarisatie of inspectiebezoek dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever de volledige prijs aan Consul Infra Group B.V. verschuldigd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van het afgegeven advies en rapportages bij Consul Infra Group B.V..

2. Het is Opdrachtgever verboden de door Consul Infra Group B.V. aan Opdrachtgever geleverde advies en rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.

3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen doch desondanks het door Consul Infra Group B.V. geleverde advies en rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare boete ad € 5000,00 aan Consul Infra Group B.V. verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Consul Infra Group B.V. vervaardigde advies en rapportages berusten bij Consul Infra Group B.V.. 

 2. Consul Infra Group B.V. heeft het recht de door Consul Infra Group B.V. vervaardigde adviezen en rapportages aan derden te verstrekken. 

Artikel 8. Opzegging/Beëindiging overeenkomst

 1. Ingeval één van de partijen tekort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen al dan niet gefactureerd zullen tengevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.

2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft Consul Infra Group B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen verzoek, alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. Consul Infra Group B.V. zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

3. Indien er door Opdrachtgever met betrekking tot advies voor meerjaren gebruik wordt gemaakt van een door Consul Infra Group B.V. aangeboden duurzame contractuele overeenkomsten wordt deze

  stilzwijgend telkens met een periode van een jaar verlengd, tenzij een van de partijen haar ten minste drie maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk opzegt en dit door de wederpartijpartij bevestigd wordt, in welk geval de overeenkomst op die datum eindigt. 

Artikel 9. Overmacht

1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2. Als een niet aan Consul Infra Group B.V. toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien - waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de oplevering door Consul Infra Group B.V., dat de nakoming door Consul Infra Group B.V. zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Consul Infra Group B.V. gevergd kan worden.

Artikel 10. Klachten

 1. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever Consul Infra Group B.V. niet binnen een week na de datum van oplevering hiervan in kennis heeft gesteld.

2. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kleine gebreken die een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 500,00, daar deze in relatie tot de waarde van het geïnspecteerde object voor risico van Opdrachtgever komen.

4. Klachten die Consul Infra Group B.V. bereiken na de in de desbetreffende advies en rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.

5. Klachten inzake facturen van Consul Infra Group B.V. dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Consul Infra Group B.V. te zijn ontvangen.

 6. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Consul Infra Group B.V..

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Consul Infra Group B.V. treedt enkel op als adviseur, waarbij Consul Infra Group B.V. als begeleidende tussenpersoon fungeert met uitvoerende partijen bij de realisering van opstallen. De verantwoordelijkheid ten tijden van uitvoering werken en kwaliteit over gerealiseerde opstallen ligt volledig bij de, in

 overleg met opdrachtgever, aangestelde en uitvoerende partijen.

2. Consul Infra Group B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Consul Infra Group B.V., en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van Consul Infra Group B.V..

3. Consul Infra Group B.V. kan slechts aansprakelijk zijn voor schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot een maximum van € 2.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

4. Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 4 weken na oplevering schriftelijk aan Consul Infra Group B.V. te melden.

5. Indien Consul Infra Group B.V. aansprakelijk is voor de schade heeft Consul Infra Group B.V. het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen.

6. Omdat het advies van Consul Infra Group B.V. in de rapportages gebaseerd is op door de opdrachtgever verleende informatie en visuele beoordelingen, worden in de advieswerkzaamheden en rapportages alleen zichtbare en schriftelijk aangeleverde informatie meegenomen. Consul Infra Group B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn.

 7. Consul Infra Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat Consul Infra Group B.V. gebreken niet in de rapportages heeft vermeld doordat Opdrachtgever of derden informatie van de geïnspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt.

8. Consul Infra Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Consul Infra Group B.V. verstrekte informatie die Consul Infra Group B.V. vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. 

9. Consul Infra Group B.V. is niet aansprakelijk voor zaken die Consul Infra Group B.V. niet geïnspecteerd heeft, en waarvan Consul Infra Group B.V. in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.

 10. Opdrachtgever is gehouden om Consul Infra Group B.V. de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtgever Consul Infra Group B.V. hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of Consul Infra Group B.V. de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.

11. Opdrachtgever vrijwaart Consul Infra Group B.V. voor alle schade die Consul Infra Group B.V. mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Consul Infra Group B.V. daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.

 12. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel waarop schade is ontstaan meegewogen.

Artikel 12. Medewerkers Consul Infra Group B.V. 

Het is Opdrachtgever en de aan haar gelieerde bedrijven niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Consul Infra Group B.V. medewerkers of opdrachtnemers van Consul Infra Group B.V. in dienst te nemen, dan wel voor zich werkzaam te laten zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet. Het is Opdrachtgever en de aan haar gelieerde bedrijven evenmin toegestaan om medewerkers of opdrachtnemers van Consul Infra Group B.V. te (doen) bewegen om bij of voor Opdrachtgever of de aan haar gelieerde bedrijven werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet.

Indien Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel handelt, verbeurt Opdrachtgever per direct een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete ter hoogte van EUR 25.000,-. Dit laat onverlet dat Consul Infra Group B.V. daarin aanleiding zal zien om, uitdrukkelijk naast het feit dat Opdrachtgever de boete is verschuldigd, de overeenkomst per direct te ontbinden en de schade die Consul Infra Group B.V. daardoor – en door de ontbinding – lijdt integraal op Opdrachtgever te verhalen.”

Artikel 13. Vervaltermijn

 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Consul Infra Group B.V. onverwijld schriftelijk aan Consul Infra Group B.V. mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle door Consul Infra Group B.V. te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de rechtbank rechtdoende in kort geding, uit te lokken - aan de uitspraak van de gewone rechter te Maastricht worden onderworpen.